• Home / Uitleg artikel 25 wor | Views: 36642 | #11077
 • Uitleg artikel 25 wor


  uitleg artikel 25 wor


  Op het personeel van de Sappi werkmaatschappijen in Nederland is de cao Sappi 2013-2014 van toepassing. De cao en het hiervan deel uitmakende sociaal plan hadden een looptijd tot 1 april 2014.In feite verschillen een reorganisatie en een organisatiewijziging niet heel veel van elkaar.Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.De in Nederland gevestigde besloten vennootschappen Sappi Nijmegen BV en Sappi Netherlands BV, gezamenlijk nader te noemen “Sappi” maken deel uit van een wereldwijd concern, waarvan de tophoudster in Zuid-Afrika is gevestigd.Algemeen Artikel 25 regelt het adviesrecht van de ondernemingsraad bij ingrijpende maatregelen op bedrijfseconomisch, financieel en organisatorisch gebied.Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.Sindsdien heeft de ondernemingsraad (OR) zich ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandige gesprekspartner van de ondernemer.Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is het geven van advies bij voorgenomen organisatieveranderingen en financiële aangelegenheden.De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.In de conceptopdracht aan het bureau staat vermeld dat aanschaf van een nieuwe ICT-voorziening dan wel uitbesteding van de ICT-diensten tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren.Hierbij gaat het om voorgenomen besluiten die van belang zijn voor de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld.
  • Ten aanzien van de uitleg van begrip- pen Artikel 5 1. Agentschap Telecom en OPTA consulteren elkaar over de wijze van uitleg van begrippen.
  • De belangrijkste elementen uit de wet zijn Regels rond instellen en verkiezingen van een or artikel 1 t/m 15; Faciliteiten, functioneren en overleg met directie bestuurder artikel 16 t/m 24; Bevoegdheden adviesrecht artikel 25, instemmingsrecht artikel 27, recht op informatie artikel 31 en initiatiefrecht artikel 23, lid 2.
  • Let op De code van de cursus is belangrijk bij het inschrijven ! Uitleg artikel 61A voormalig 35b
  • Grijsgebieden en overlappingen zijn. 3. WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN. In de WOR zijn de bevoegdheden van de OR geregeld. De drie belangrijkste bevoegdheden van de OR zijn de adviesbevoegdheid, het instemmingsrecht en het recht op informatie, respectievelijk neergelegd in de artikelen 25, 27 en 31 WOR.

  uitleg artikel 25 wor

  Op het personeel van de Sappi werkmaatschappijen in Nederland is de cao Sappi 2013-2014 van toepassing. De cao en het hiervan deel uitmakende sociaal plan hadden een looptijd tot 1 april 2014.In feite verschillen een reorganisatie en een organisatiewijziging niet heel veel van elkaar.Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.De in Nederland gevestigde besloten vennootschappen Sappi Nijmegen BV en Sappi Netherlands BV, gezamenlijk nader te noemen “Sappi” maken deel uit van een wereldwijd concern, waarvan de tophoudster in Zuid-Afrika is gevestigd.Algemeen Artikel 25 regelt het adviesrecht van de ondernemingsraad bij ingrijpende maatregelen op bedrijfseconomisch, financieel en organisatorisch gebied.Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.Sindsdien heeft de ondernemingsraad (OR) zich ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandige gesprekspartner van de ondernemer.Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is het geven van advies bij voorgenomen organisatieveranderingen en financiële aangelegenheden.De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.In de conceptopdracht aan het bureau staat vermeld dat aanschaf van een nieuwe ICT-voorziening dan wel uitbesteding van de ICT-diensten tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren.Hierbij gaat het om voorgenomen besluiten die van belang zijn voor de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld.Om de belangen van de werknemers te beschermen heeft de Wetgever in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaald dat de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen hem over bepaalde voorgenomen besluiten te adviseren.Het instemmingsrecht is, evenals dat het geval is bij het adviesrecht, als het ware ingebed in het besluitvormingsproces van de bestuurder.Beide voorgenomen besluiten zijn, indien belangrijk genoeg, ook adviesplichtig (artikel 25 WOR).Het zou kunnen dat deze ideeën leiden tot ofwel een uitbesteding van ICT-werkzaamheden, ofwel de invoering van nieuwe ICT-tools.Daarnaast staat in dit artikel de procedure genoemd die de ondernemingsraad en bestuurder moeten volgen. Deze inschatting hangt af van verschillende factoren, waaronder de aangeleverde informatie en de complexiteit van de adviesaanvraag.Permar is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.Het instemmingsrecht treffen we, behalve in de Wet op de ondernemingsraden, ook aan in cao’s en in ondernemingsovereenkomsten.Het adviesrecht gaat vaak over complexe onderwerpen. denken aan reorganisaties, fusies en overnames, maar ook aan het doen van belangrijke investeringen.Alles ligt nog open en er is volgens de bestuurder nog geen sprake van een adviesplichtig voorgenomen besluit.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

  Op het personeel van de Sappi werkmaatschappijen in Nederland is de cao Sappi 2013-2014 van toepassing. De cao en het hiervan deel uitmakende sociaal plan hadden een looptijd tot 1 april 2014.In feite verschillen een reorganisatie en een organisatiewijziging niet heel veel van elkaar.Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.De in Nederland gevestigde besloten vennootschappen Sappi Nijmegen BV en Sappi Netherlands BV, gezamenlijk nader te noemen “Sappi” maken deel uit van een wereldwijd concern, waarvan de tophoudster in Zuid-Afrika is gevestigd.Algemeen Artikel 25 regelt het adviesrecht van de ondernemingsraad bij ingrijpende maatregelen op bedrijfseconomisch, financieel en organisatorisch gebied.Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.Sindsdien heeft de ondernemingsraad (OR) zich ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandige gesprekspartner van de ondernemer.Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is het geven van advies bij voorgenomen organisatieveranderingen en financiële aangelegenheden.De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.In de conceptopdracht aan het bureau staat vermeld dat aanschaf van een nieuwe ICT-voorziening dan wel uitbesteding van de ICT-diensten tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren.Hierbij gaat het om voorgenomen besluiten die van belang zijn voor de onderneming waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld.

  uitleg artikel 25 wor uitleg artikel 25 wor

  Http www agentschaptelecom nl sites default files.

  Uitleg artikel 25 wor: Rating: 62 / 100 All: 327

  Navin Shetty